กตร.รพ.รร๖ > staff > พ.ท.หญิง พญ. สุดาทิพ  ศิริชนะ 

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.รร.

 

พ.ท.หญิง สุดาทิพ  ศิริชนะ

ประวัติ

1. ยศ ชื่อ  พ.ท.หญิง สุดาทิพ  ศิริชนะ 

2. ตำแหน่ง หน้าที่ ในปัจจุบัน       อายุรแพทย์ กตร.ร.พ.รร.6

                                                                   

   

3. คุณวุฒิการศึกษา

Graduate Degree  

1990-1996      Degree of Doctor of Medicine (M.D.)        Rangsit University Faculty of Medicine

Thai Medicine License          21925

Postgraduate Education:

1998-2001: Internal medicine Resident, Pramongkutklao Hospital, Bangkok Thailand;

Diploma of The Thai Board of Internal Medicine (2001)

2002: Diploma of Thai Board of Family medicine

2002-2004: Rheumatologic Fellowship, Pramongkutklao Hospital, Bangkok Thailand;    

Diploma of The Thai Board of Rheumatology (2004)

2008: Visiting Fellowship Program in Kyushu University  Japan.

 

4. สถานที่ทำงาน  รพ.พระมงกุฎเกล้า  กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก  อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3  

 315   ถ.ราชวิถี  ราชเทวี  ทุ่งพญาไท  กทม. 10400   โทรสาร.  02-354-9006

 5. ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

1997-1998: Intern: Anandhamahidol Hospital Lopburi.

1998-2001: Internal medicine Resident; Department of Internal medicine Pramongkutklao

Hospital and College of Medicine, Royal Thai Army Medical School.

2001-2002: Internal medicine Staff; Anandhamahidol Hospital, Lopburi.

2002-2004: Rheumatologic Fellowship, Pramongkutklao Hospital, Bangkok Thailand

2004-2005: Internal medicine Staff; Anandhamahidol Hospital, Lopburi.

From 2006: Internal medicine staff; Pramongkutklao Hospital, Bangkok Thailand

Professional Membership

Life Member: Thai medical Council.

      Life Member: The Royal College of Internal medicine of Thailand

      Life Member: The Royal College of Family Physician of Thailand

Research:

2004: Prevalence and risk factors of diabetic neuropathic osteoarthropathy

Professional paper:

1.      Case report and literature review; Rat bite fever. Journal of Thai Rheumatology Vol.14 No.1, January 2003, 38-49.

2.      Henoch-Schonlein Purpura. Journal of Thai Rheumatology Vol.14 No.2, April 2003, 80-90.

3.      Rat bite fever. Royal Thai Army Medicine Journal Vol.55 No.3 September 2003. 145-153.

Lecture and lecture note:

1.      Musculoskeletal Physical examination for medicine students, 2004.

2.      Critical Illness of Cardiovascular, Respiratory, and Hematologic system in SLE. for internal medicine, 2004.

3.      Update treatment in gout for internal medicine resident, 2004.

4.      Approach in Chronic polyarthritis for internal medicine resident, 2005.

5.      Medical treatment in osteoarthritis for internal medicine resident, 2006.

6.      Crystal-associated arthritis for orthopaedic resident, 2006.

7.      DMOADs for Orthopaedic resident, 2006

8.      Common rheumatic disease for nurse, 2006.

9.      Rheumatologic disease for Family medicine resident, 2006.

Published books:

1.      Critical Illness of Cardiovascular, Respiratory, and Hematologic system in SLE. ISBN 974-7610-84-1, 2004.

2.      Amyloidosis. ISBN 974-9716-94-9, 2005

3.      Common Radiologic in Rheumatic disease. ISBN 974-9862-22-8, 2005

 

 

 

back