กตร.รพ.รร๖ > staff >

พ.ท. พรเทพ   ชัยหิรัญวัฒนา

ประวัติ

 

1. ยศ ชื่อ  พ.ท. พรเทพ   ชัยหิรัญวัฒนา

 

2. ตำแหน่ง หน้าที่ ในปัจจุบัน   ศัลยแพทย์ กตร.รพ.รร.๖

                                                                   

งานบริการ (การตรวจรักษา)

-  ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ครอบครัว

3. คุณวุฒิการศึกษา (อดีตจนถึงปัจจุบัน)

-  แพทยศาสตร์ วพม. รุ่นที่ 19

 

4. สถานที่ทำงาน         รพ.พระมงกุฎเกล้า   กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก   อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 3  

                                315   ถ.ราชวิถี  ราชเทวี  ทุ่งพญาไท  กทม. 10400  

    e-mail : porndeb@yahoo.com โทรสาร.  02-354-9006

 

 

back