ห้องฉุกเฉิน และหัตถการ

* ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วน

* หัตถการต่าง ๆ เช่น ทำแผล เย็บแผล ฉีดยา ผ่าตัดเล็ก

* บริการเจาะเลือด ในวัน อังคาร และวันพฤหัส

* ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตามแผนการรักษาของแพทย์